SÚGÓ+ – Aranykori örökség: a rejtett bölcsesség

Hiánypótló összefoglaló mű született Hermész Triszmegisztosz tanításaiból, mely által megismerhetjük az emberek elől eddig rejtve maradt bölcseleteket. Hamvas Endre Ádám és munkatársai megvalósították azt, amire már régóta vártak azok, akik szomjaznak az archaikus, aranykori tudásra: az istenkérdés mellett az élet céljára is választ ad a gyűjtemény. 

Megismerni Istent? 

Ha valami fenyegető vészhelyzet lenne, és csak egyetlen könyv maradhatna a polcomon, akkor biztos, hogy ez lenne az. A Hermész Triszmegisztosz bölcsessége nem olyan olvasmány, amit csak úgy átfut az ember, majd lép is rajta tovább. Minden emberben megvan az a természetes kíváncsiság, ami arra sarkallja, hogy megfejthesse saját eredetét. Velem sincs ez másképp, lelkem mélyén mindig vágytam arra, hogy „megismerjem a létezőket, és megértsem természetüket”. Tökéletes vezérfonalat kaptam a kezembe ezzel az ősi szöveggyűjteménnyel. A világ krízisének minden okát ugyan nem deríthetjük ki, de saját lelki válságunkra találhatunk megoldást. 

Nem új keletű dolog az, hogy az ember a transzcendens, tehát természetfeletti síkkal, a szellemvilággal foglalkozik. A különféle vallások, filozófiák, hagyományok más-más szempontok szerint, de ugyanazt a misztériumot próbálják leírni. Mi van az anyagon túl? A káosz, az összeomlás, a zűrzavar, a fojtogató üres semmi? Egy habos-babos mennyei világ angyalokkal és más fénylényekkel? Egy zöldellő Paradicsom örök vadászmezővel? Vagy a tudatunkban eltárolt információkból kialakult összkép, végkép? 

Ez a könyv komoly tudományos igénnyel lett megírva, szinte minden oldalán lábjegyzetekkel van kiegészítve a korhű dokumentum. A fordított szavak különféle lehetséges változatait is megtaláljuk benne, így nem veszik el a jelentés akkor sem, ha többértelmű egy adott archaikus kifejezés. A részletesség segítheti az olvasót a mélyebb jelentések megértéséhez, hiszen nem minden egyértelmű a szövegekben, ami abból is adódik, hogy a hermetika elzártat, titkosat, elrejtettet jelent, ami csak a bevatottak számára világos. 

Egyiptomi mester? 

Az archaikus korból fennmaradt hagyományok útmutatót adhatnak a modern embernek is. Hamvas Endre Ádám és munkatársainak legújabb fordításában hermetikus szövegek egész csokrát találjuk. A „háromszorosan nagy” bölcs, akit az ősi egyiptomiak mellett számos más kultúra is tisztelt, óriási kincset hagyott maga után. A legtöbb kutató szerint Hermész Triszmegisztosz Egyiptomban született és egyiptomi filozófiai gondolkodást művelt. 

A bölcs személyét rejtély övezi, de legtöbben isteni beavatottként tartják számon. A könyv egy helyen azt írja: „a filozófusok közül először fordult a fizikai és matematikai vizsgálódásoktól az isteni dolgok szemlélete felé, és Ő beszélt először a legfőbb Isten nagy bölcsességéről, és a lélek átváltozásairól. Előre látta az ősi vallás pusztulását, az új hit megszületését, Krisztus eljövetelét, az eljövendő ítéletet.” (563. oldal) Neve beavatási fokozatára is utalhat, mert Triszmegisztosz bölcsessége átfogta a világ hármas lényegét. Minden más azonban csak feltételezés róla, de egyébként is, a személyénél tanítása számottevően fontosabb. 

Tiltott gyümölcs volt ez a tudás? 

Üldözték, tiltották, büntették ezt a világlátást. A politikai vezetők, akik szoros kapcsolatban voltak a klérussal, tehát a papsággal, nem akarták, hogy a köznép, az átlagember találkozzon ezzel az égi eredetű tudással, amely a halhatatlan Lélek kozmikus alászállásáról és az ember földön betöltött küldetéséről, sorsáról is szól. 

A világ leánya: „Figyelj, gyermekem!” 

A kötet egyik legérdekesebb fejezete a Koré Koszmu, amelyben Egyiptom legfőbb istennője, Ízisz tanítja fiát, Hóruszt. Egyes értelmezések szerint a „koré” jelentése pupilla, ami maga az istennő. Ízisz a kozmosz közepének, a Napnak a pupillája, azaz a világnak a fénye. Feladata a mindenség rendjének fenntartása. Részben felfedi, részben elrejti azt a gnózist (tudást), ami segít az anyagba süllyedt embernek visszatérnie otthonába, az égbe. 

Férjével, Ozirisz istennel, aki egyben testvére is volt, a hősök szerepében tűnnek fel. „Ők töltötték meg az életet élettel. Ők szüntették meg az emberek között dúló kölcsönös vad öldöklést. Ők értik majd meg – mondja Hermész – és válogatják át írásaimat, még ha egyeseket el is hallgatnak. Ők voltak az ígéret és a hűség első megalapítói és elhozták az emberek életébe a hatalmas istent, az Esküt. … Ozirisz és én megtettük mindezt, gyermekem. Miután láttuk, hogy a világ teljes, ekkortól visszahívtak minket az ég lakói. De nem térhettünk vissza, míg meg nem kértük az Urat, hogy a légkör teljen el ezzel a tanítással. Nekünk pedig szíves visszatérésben lesz részünk. De az Isten a himnuszokban leli örömét!” (205. oldal) 

Út a gazdagsághoz? – Az aranykészítés művészete 

Kiemelkedő helyet kap a gyűjteményben a Tabula Smaragdina, amit az egyik legfőbb ezoterikus iratként tartanak számon, a szellemi alkímia is erre épült. Az aranykészítést a beavatott ebben az esetben képletesen értette, és saját lényét akarta nemesíteni. Tehát nem valódi fémekkel dolgozott. 

Állítólag Hermész sírjába vitte magával a Smaragdtáblát, és múmiája kezében lelt rá a kutató. A mai embernek a műből körülbelül annyi lehet ismerős, hogy „amint fent, úgy lent”. A mindenség ezen alapelvét is a hermetikusoktól kölcsönözték a maiak, és születtek belőle olyan hasonlatok, mint az ember és az univerzum kapcsolata, a mikrovezum és a makroverzum analógiája, tehát, hogy a csillagok úgy csoportosulnak a térben, mint a testben a sejtek stb. 

A gyűjteményben Hortulánus kommentárját is megtaláljuk a Tabulához, aki az alkímiai „Nagy Mű”, az Opus Magnum elkészítését fejtegeti. A Nap művelete során a lélek átalakul, megnemesedik és visszanyeri eredeti, isteni mivoltát. „Atyja a Nap, anyja a Hold; a szél hordozta méhében, táplálója a föld.” (267. oldal) 

Nézz tükörbe! – Szép, Jó, Ragyogó fény 

Valahol valójában minden egy, összetartozó és szétválaszthatatlan? – adódik a kérdés a könyvet olvasva. Egy királlyal beszélget Tat, Hermész fia, aki átvette apja helyét, miután a bölcs felszállt a csillagokhoz. A testekben lévő testetlen dolgokat a tükörhasonlattal bizonyítja, hiszen a test, ami beletekint a tükörbe, testetlenként jelenik meg az üveg síkján. Az ideák és a formában lévő természet is ilyen módon egymás tükörképei. „A testetlen dolgok visszatükröződnek a testiekben, a testiek pedig a testetlenekben.” (163. oldal) Ilyen módon a fizikai síkon túli dimenzió valójában elválaszthatatlan a szellemi világtól. Ha az anyagot kutatjuk, megismerjük a szellemet. Ha a szellemet vizslatjuk, megértjük az anyagot. 

„Aki megismeri Istent, eltelvén minden jóval, isteni gondolatokra tesz szert, amelyek nem hasonlítanak a tömegéihez. Ezért nem szeretik a tömeget azokat, akik birtokában vannak a tudásnak, és ezért nem szereti őket sem a tömeg.” (121. oldal) A szellemi ember képes átlátni az életben újra és újra kialakuló rendetlenségen és értelmével eljut Istenhez. Ez a mi legbelsőbb törekvésünk, amit ha egy bányászásként írunk le, akkor ez a könyv csáklyát ad a munkához és megkönnyíti az áttörést tudtunk homályán. „Akkor majd felfogod a Szépet, a Jót, a Ragyogó fényt, amit Isten világít meg felülmúlhatatlan módon, mert ez a szépség semmihez sem hasonlítható, ez a Jó utánozhatatlan, amiképpen maga Isten is.” (114. oldal)

Hamvas Endre Ádám: Hermész ​Triszmegisztosz bölcsessége
Szenzár Kiadó, 2020, 450 oldal

Írta: Tamásfalvi Hanna

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése